Welkom op OntzeggingIJsselstein.nl

Horecabedrijven worden regelmatig geconfronteerd met overlast, schade en geweld door bezoekers. Daarnaast ondervinden ook bewoners in de binnenstad en bewoners aan toegangswegen naar de binnenstad van IJsselstein met regelmaat schade en overlast door bezoekers aan horeca bedrijven, die onderweg wildplassen, vernielingen aanrichten en dergelijke. Op 11 december 2007 hebben de gemeente IJsselstein, Koninklijke Horeca Nederland – Afdeling IJsselstein, Politie Lekstroom en het Openbaar Ministerie een samenwerkingsovereenkomst ondertekend, waarin zij afgesproken hebben om zich gezamenlijk in te zetten voor een kwalitatief goede en veilige uitgaansomgeving in de binnenstad van IJsselstein. In die overeenkomst is afgesproken om samen te werken volgens de methodiek van de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (hierna KVU).

In het kader van deze methodiek is een nulmeting gehouden, waarbij politiegegevens gecatalogiseerd zijn naar oorzaak en locatie, er een enquête gehouden is onder zowel het uitgaanspubliek als ondernemers en er een veiligheidsonderzoek gehouden is onder inwoners van IJsselstein. Uit al deze gegevens blijkt dat het uitgaansleven in IJsselstein relatief veel overlast genereert. In de werkgroep van de KVU zijn deze problemen besproken. Er zijn en worden diverse maatregelen getroffen. Eén van deze maatregelen is het ontwikkelen en implementeren van een collectief ontzeggingenbeleid voor overlastgevend uitgaanspubliek. Op grond daarvan kan een klant die zich bij een individueel bedrijf misdragen heeft, gedurende een bepaalde termijn de toegang tot alle horecabedrijven worden ontzegd. In bijzondere gevallen kan de burgemeester op verzoek van de politie een verblijfsontzegging opleggen aan personen, zodat die personen zich gedurende een bepaalde termijn niet meer in de binnenstad mogen begeven in de uitgaansuren. Het gebruik van deze methode werkt preventief afschrikwekkend en notoir overlastgevend publiek kan daarmee uit het uitgaansleven worden geweerd. 

Om de controle en handhaving door de politie, alsmede het toezicht aan de deur door de dienstdoende portiers te optimaliseren is het nodig dat de opgelegde sancties aan personen in een centrale database worden opgeslagen en dat deze gegevens tussen toezichthouders en handhavers uitgewisseld kunnen worden.

Aan het verwerken van persoonsgegevens worden in de Wet Bescherming Persoonsgegevens strenge eisen gesteld. In het voorliggend protocol wordt aangegeven onder welke condities een collectieve horecaontzegging of een gebiedsontzegging kan worden opgelegd en welke waarborgen gelden voor betrokkenen van wie de persoonsgegevens worden verwerkt in de database. Voordat aangevangen wordt met de digitale verwerking van de gegevens, zal de verwerking worden gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.